Read more about the article Bật xác minh 2 bước – Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho tài khoản Gmail
Bật xác minh 2 bước - Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bật xác minh 2 bước – Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bật xác minh 2 bước bằng điện thoại di động. Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho Gmail giúp tài khoản của bạn bất khả xâm phạm. Tính năng xác minh 2 lớp là tính năng bảo mật vô cùng mạnh mẽ của Gmail nói riêng và tài khoản Google…

1 Comment